Reading Time: 4 minutes

Ale jak to udělám? Pro koho jsou vlastně odpočty určeny?

Pro každého jako úleva na dani

Každý, kdo platí daně, má nárok na odečet 2.070 korun měsíčně, tj. 24.840 Kč ročně z vypočtené daně. Tato sleva na dani vám zaručuje, že nebudete platit žádné daně při výdělcích do cca 13.000 Kč měsíčně.


Pro pracující důchodce

Máte-li jako starobní důchodce ještě další příjmy ze zaměstnání, podnikání nebo pronájmu, můžete si uplatnit slevu na dani. V praxi to znamená, že si můžete odečíst základní slevu na poplatníka ve výši 24.840 Kč ročně. Ministerstvo financí vrátí všem pracujícím důchodcům slevu na dani i za rok 2013. O slevu si musíte zažádat podáním řádného, případně dodatečného daňového přiznání. Řádné daňové přiznání podají ti důchodci, kteří nepodali daňové přiznání za rok 2013. Dodatečné daňové přiznání pak podají důchodci, kteří daňové přiznání za rok 2013 podali. Žádat o vrácení slevy na poplatníka za rok 2013 můžete do 1. 4. 2017.


Pro plátce hypoték nebo půjček na bydlení

V případě, že platíte hypotéku na bydlení nebo splácíte úvěr ze stavebního spoření, kterým kryjete přestavbu bydlení nebo rekonstrukci, máte možnost si uhrazené úroky odečíst od základu daně. Úhrnná částka úroků, o které se snižuje základ daně ze všech úvěrů poplatníků v téže domácnosti, nesmí překročit 300.000 Kč.

Příklad: Jako manželé máte uzavřenou smlouvu o hypotečním úvěru. V příslušném zdaňovacím období zaplatíte na úrocích 160.000 Kč. Horní hranice 300.000 Kč je dodržena. Jsou zde 3 možnosti, jak uplatnit úroky: manžel si nechá uplatnit úroky své ženy, nebo si manželka nechá uplatnit úroky svého manžela, či si to rozdělí „fifty fifty“ – každý z nich uplatní polovinu, tedy 80.000 Kč.

Pro plátce penzijního připojištění

V rámci státní podpory pro penzijní připojištění máte možnost odečíst si od základu daně až 12.000 Kč ročně. Předpokladem je, že si spoříte penzijní připojištění ve výši minimálně 12.000 Kč. Pro uplatnění odpočtu potřebujete potvrzení o zaplaceném připojištění od banky spravující vaše připojištění.

Příklad: Platíte si měsíčně 1.500 Kč na penzijním připojištění. Za rok to činí 18.000 Kč. Částka 18.000 Kč splňuje podmínku, je vyšší jak 12.000 Kč. Můžete si snížit svůj daňový základ o 6.000 Kč (18.000 – 12.000 = 6.000 Kč).


728x90.png

Pro plátce kapitálového životního pojištění

V rámci státní podpory pro životní pojištění máte možnost odečíst si od základu daně až 12.000 Kč. Předpokladem je, že si platíte životní pojištění alespoň na dobu 5 let s tím, že v době ukončení smlouvy vám musí být minimálně 60 let. Pro uplatnění odpočtu potřebujete potvrzení o zaplaceném pojištění od banky spravující vaše pojištění.

Příklad: Platíte si životní pojištění ve výši 750 Kč měsíčně, tj. 9.000 Kč ročně. Odečíst od základu daně si můžete tedy 9.000 Kč. V případě, že platíte 12.000 Kč ročně, odečíst si můžete 12.000 Kč. Pokud platíte více než 12.000 Kč, odečíst si můžete 12.000 Kč. Na dani tak ušetříte 15 % z odpočtu (tj. 1.350 Kč při placení 9.000 Kč ročně a maximálně 1.800 Kč při placení 12.000 Kč ročně).


Pro rodiče s dětmi

Sleva na vyživované dítě je stejná jako v minulém roce. V případě, že se staráte o nezaopatřené nezletilé dítě do věku 18 let nebo o zletilého potomka do věku 26 studujícího, máte nárok na slevu z daně ve výši 1.117 Kč měsíčně. V případě dítěte s průkazkou ZTP/P je to pak dvojnásobek. Pouze jeden z manželů může uplatnit tuto slevu.

Příklad: Staráte se o nezaopatřené dítě. Bez slevy platíte 1.500 Kč měsíčně na dani při superhrubém příjmu 10.000 Kč měsíčně. Při uplatnění slevy zaplatíte jen 383 Kč na dani. Pokud slevu neuplatnil váš zaměstnavatel, máte možnost přeplatek získat od finančního úřadu. V případě, že jednomu z rodičů vznikne nárok na daňový bonus (dostane se po odečtení všech slev s daní do mínusu v částce od 100 Kč až do 60.300 Kč), může si tento bonus nárokovat pouze v případě, že jeho roční příjem se rovná minimálně šestinásobku minimální mzdy (= 59.400 Kč). Rodič si také může nechat uplatnit slevu na školku, tzv. školkovné. Odečíst si může výdaje na školku až do výše 9.900 Kč.


Pro dárce krve

Jako dárce krve máte možnost uplatnit odpočet ve výši 2.000 Kč z vašich příjmů za každé darování. Podmínkou pro uplatnění úlevy na dani je hodnota všech darů: součet hodnoty je minimálně 2 % z vašeho daňového základu anebo min. 1.000 Kč. Pro uplatnění potřebujete potvrzení o darování krve, které vám vystaví pracovníci odběru krve.

Příklad: Měli jste zdanitelné příjmy za rok ve výši 30.000 Kč. Za normálních okolností by vám byla vypočtena daň z této částky ve výši 15 %, tj. 4.500 Kč. V průběhu roku jste byli 2krát darovat krev. Při uplatnění odpočtu za dvě darování krve vám bude daň vypočtena jen ze základu 26.000 Kč, čímž ušetříte na dani 600 Kč.


Pro studenty

V případě, že jste studentem do 26 let věku, nebo studentem doktorandského studia do věku 28 let, máte nárok na uplatnění slevy z daně ve výši 335 Kč měsíčně. Tato možnost se týká pouze měsíců, pro které máte platné potvrzení o studiu a jste oficiálně studentem.

Příklad: Na brigádě jste zaměstnán/a na dohodu o provedení činnosti. Standardně vám zaměstnavatel strhává zálohovou daň ve výši 15 % z hrubé mzdy. Pokud máte hrubou mzdu 5.000 Kč měsíčně, na dani je odvedeno 750 Kč. V případě, že uplatníte slevu za studenta, zaplatíte jen 415 Kč. Spolu se slevou na poplatníka potom neodvádíte daň žádnou (viz bod 1). Jestliže slevu neuplatnil zaměstnavatel, máte možnost ji získat od finančního úřadu na konci roku.


Za manžela/manželku bez příjmu

V případě, že příjem vašeho manžela/manželky nepřesáhl částku 68.000 Kč za rok, máte možnost si odečíst 24.840 Kč jako slevu na dani. Je-li manželka/manžel držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 24.480 Kč na dvojnásobek. Do vlastního příjmu manželky/manžela se nezahrnují dávky sociální podpory.


Pro zdravotně postižené

Pro invaliditu prvního a druhého stupně má poplatník nárok na základní slevu ve výši 2.520 Kč. Rozšířenou slevu 5.040 Kč může uplatnit v případě invalidity třetího stupně a pro držitele průkazu ZTP/P je sleva ve výši 16.140 Kč ročně. Poplatníci splňující podmínky jen část roku, můžou uplatnit jednu dvanáctinu z uvedené částky za každý měsíc.


Další odpočty

Dále si můžete z daní odečíst různé kurzy, vzdělání a školení (až 10.000 Kč), finanční dary a příspěvky na dobročinné účely, ale také členské příspěvky odborům.